Teatteri Tuikun säännöt

Teatteri Tuikun säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teatteri Tuikku ry. Sen tarkoituksena on edistää pienimuotoisen, korkeatasoisen näytelmäkirjallisuuden tuntemusta Etelä-Savossa sekä edistää jäsentensä teatteriharrastusta.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- ylläpitää Tuikku-nimistä teatteria

- toimeenpanee teatterinäytäntöjä ja niihin verrattavia tilaisuuksia

- järjestää harjoituksia, tiedotus-, tutkimus- ja koulutustilaisuuksia sekä kirjallisuusiltoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianmukaisen luvan

- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

- harjoittaa yhdessä toimipaikassa kahvilaliikettä.

Yhdistyksen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö , joka hyväksyy yhdistyksen tavoitteet ja säännöt. Lisäksi yhdistykseen voi liittyä kannatusjäseneksi jokainen yksityishenkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Kunniajäsenekseen voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka erityisen huomattavalla tavalla on toiminut sen tarkoitusperien hyväksi ja muutoin ansainnut yhdistyksen erityisen kiitollisuuden tai kunnioituksen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous, erikseen molemmille jäsenryhmille.

5 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai jos hän menettelyllään yhdistyksen keskuudessa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kolme jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai sihteeri.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää aikaisemmin jäsenille toimitettavalla kirjeellä tai sähköpostilla.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto

2) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta

3) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) määrätään jäsenmaksun suuruus alkavaksi toimintavuodeksi

2) hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma alkavaksi toimintavuodeksi

3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet

5) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Yhdistyksen purkaminen tai sääntöjen muuttaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta tai sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa, jonka kokouskutsussa asiasta on erikseen mainittava. Päätöksen tekemiseen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Mikkelin kaupungille käytettäväksi teatteritoimintaa edistävään tarkoitukseen Mikkelissä.

Uusimmat kommentit